Privaatsuse ja küpsiste eeskirjad

Isikuandmete töötlemine
Goldstar Eesti OÜ (asukoht A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, e-post: info@polti.ee, kontakttelefon +372 686 4077
kui vastutav töötleja on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Goldstar Eesti OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks Goldstar Eesti OÜ toodete tutvustamiseks ja reklaamimiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused) – isikuandmete allikaks on klient ise;
 •  veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu – isikuandmete allikaks on klient ise;
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Goldstar Eesti OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid) – isikuandmete allikaks on klient ise;
 • järelmaksutaotluse esitamisel – isikuandmete allikaks on klient ise;
 • teiste Goldstar Eesti OÜ klientide poolt jagatud kontaktandmed (sh sinu nimi, asumise piirkond kohaliku omavalitsuse täpsusega ja telefoninumber) – andmete allikaks on kolmandad isikud;
 • andmete kogumine avalikest andmebaasidest (Google, sotsiaalmeediavõrgustikud – sellisel juhul on Goldstar Eesti OÜ-l ligipääs andmetele, mille klient ise on avalikustanud).

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine ja kogumine põhineb vähemalt ühel järgmistest alustest:

 • sinu nõusoleku alusel (üldmääruse art 6 lg 1 p a), sh turunduslikul eesmärgil;
 • lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil (üldmääruse art 6 lg 1 p b);
 • õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks, üldmääruse art 6 lg 1 p c)
 • Goldstar Eesti OÜ õigustatud huvi alusel, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üle sinu huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid (üldmääruse art 6 lg 1 p f). Eelkõige on Goldstar Eesti OÜ õigustatud huviks oma toodete tutvustamine, sh toodete reklaam (st müügitulemuste kasvatamine ning kliendibaasi suurendamine) ning sel eesmärgil ka klientidega ühenduse võtmine. Siinkohal on Goldstar Eesti OÜ lähtunud järgmistest kaalutlustest:
  • Oma toodete tutvustamiseks, sh toodete personaalseks tutvustamiseks, on kliendiga vaja ühendust võtta ja välja selgitada, kas klient soovib toote tutvustamist (personaalkohtumisel) või mitte.
  • Selle eesmärgi saavutamiseks on isiku nimi ja telefoninumber, sh ka asukoht kohaliku omavalitsuse täpsusega, vajalikud ja eesmärgipärased (st aitavad saavutada eesmärki);
  • Kliendid võivad sellist isikuandmete töötlemist eeldada, sest laialt on teada, et telefoni teel tehakse erinevaid müügikõnesid;
  • Goldstar Eesti OÜ sihtrühmaks on täisealised isikud, mitte alaealised;
  • Kliendi huvid või põhiõigused ja -vabadused ei kaalu üles Goldstar Eesti OÜ õigustatud huvi, kuna töötlemise tagajärjed kliendile ei ole kaalukad – kliendil on alati võimalik kohtumisest keelduda ning paluda, et Goldstar Eesti OÜ tema andmed kustutaks või sel eesmärgil enam andmeid ei töötleks.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Polti tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest (e-kirju saadame sulle sinu nõusoleku alusel). Samuti kasutame kogutud isikuandmeid selleks, et oma tooteid sulle tutvustada ja sellel eesmärgil ka sinuga ühendust võtta (õigustatud huvi alusel). Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Lisaks kasutame kogutud isikuandmeid ka õiguslike nõuete esitamise, tõendamise ja kaitsmise eesmärgil.

Kogutud isikuandmete edastamine

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Goldstar Eesti OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Goldstar Eesti OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine.

Samuti võime isikuandmeid edastada järgmistele kolmandatele osapooltele:

 • Avaliku võimu kandjad ning teised finantsteenuse osutajad, kellele Goldstar Eesti OÜ on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama;
 • Audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid;
 • Registreid pidavad kolmandad isikud (nt krediidiregister);
 • Nõuete loovutamisel võlgade sissenõudjad, kohtud, pankroti- või maksejõuetushaldurid ning kohtutäiturid;
 • Suhtlusteenuste pakkujad, kes vahendavad e-kirju, kõnesid, SMSe ning muud sinu ja Goldstar Eesti OÜ vahelist suhtlust;
 • Kullerid, kes aitavad meil toimetada sulle kirju ja pakke;
 • Muud Goldstar Eesti OÜ teenuse osutamisega seotud osapooled.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu info“ alas. E-maili (Polti veebisaidi kasutajatunnuse) muutumisel palume meid sellest teavitada, kuna seda ei ole kliendil endal võimalik muuta.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Kui me töötleme sinu isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, nt reklaamkirjade jms saatmisel, teeme seda sinu nõusoleku alusel. Selle nõusoleku saad sa igal ajal tagasi võtta, misjärel ei töötle me sel eesmärgil enam ka sinu isikuandmeid (sh uudiskirju, reklaami jms ei saada). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

Goldstar Eesti OÜ poolt lepingu alusel kliendile edastavaid toodete tehnilisi tingimusi ega kirjeldusi ei loeta turunduslikul eesmärgil töötlemiseks.

Isikuandmete kaitse

Goldstar Eesti OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete säilitamine

Goldstar Eesti OÜ ei töötle ega säilita isikuandmeid kauem kui on vajalik. Isikuandmete säilitamise periood võib erineda sõltuvalt sellest, mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse (nt lepingu täitmise eesmärgil, õigustatud huvi korral, seadusest tulenevate kohustuste täitmisel (näiteks raamatupidamisega seotud seadused) või ka kohustuste täitmisega seotud aegumistähtaegadest.

Isikuandmetega seotud õigused

Seoses isikuandmete töötlemisega on sul järgmised õigused:

 • Õigus teabele – sul on õigus saada käesolevates privaatsustingimustes sätestatud teavet. Privaatsustingimuste kehtiv versioon on igal ajal kättesaadav veebilehelt polti.ee;
 • Õigus andmetega tutvuda – sul on õigus nõuda, et me annaks sulle koopia isikuandmetest, mida töötleme (isiku enda esitatud andmed);
 • Õigus andmete parandamisele – sul on õigus nõuda, et me parandaks sinu isikuandmed, kui need on ebaõiged või puudulikud;
 • Õigus andmete kustutamisele – sul on õigus nõuda, et me kustutaks isikuandmed, välja arvatud juhul, kui me oleme asjakohaste õigusaktide või sinuga sõlmitud lepingu alusel kohustatud isikuandmeid edasi töötlema, või kui meil on isikuandmete jätkuvaks töötlemiseks muu õiguspärane alus. Vastavalt ülaltoodule kustutame isikuandmed nii pea, kui meil pole enam isikuandmete töötlemiseks õiguspärast alust;
 • Õigus andmete töötlemise piiramisele – sul on õigus nõuda, et me piiraks isikuandmete töötlemist, kui isikuandmed on ebaõiged või puudulikud, või kui isikuandmete töötlemine on õigusvastane;
 • Õigus andmete ülekandmisele – sul on õigus nõuda, et me annaks sinule endale või, kui see on tehniliselt teostatav, siis ka sinu poolt määratud kolmandale isikule masinloetavas formaadis koopia isikuandmetest, mille olete ise meile esitanud ning mida töödeldakse sinu nõusoleku või lepingu alusel;
 • Õigus esitada vastuväiteid – sul on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui leiad, et meil puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus. Töötlemise osas, mis põhineb sinu nõusolekul, võid alati oma nõusoleku tagasi võtta;
 • Õigus esitada kaebus – sul on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebus nii meile (e-posti aadressil info@polti.ee ning tavaposti aadressil A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn või ka Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: info@aki.ee või tavapost Tatari tn 39, 10134 Tallinn).

Turvalisus

Kõiki Polti e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@polti.ee.

Küpsistepoliitika

Meie veebisait kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda täielikumat ja tõhusamat lehekülastust.

Sirvides brauseris olevaid Polti veebisaite, mis lubavad küpsiseid vastu võtta, nõustute küpsiste ja muu sarnase tehnoloogia kasutamisega, mida on vaja nende dokumentide korrektseks vaatamiseks, nagu käesolevas dokumendis märgitud.

Teave küpsiste ja veebimajakate kohta

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebisaidid brauseri või brauseri mällu brauseri ajal mällu salvestavad. Nagu enamik teisi veebisaite, kasutame neid küpsiseid, et mõista, kuidas kasutajad kasutavad meie teenuseid ja soovime parandada seda vastavalt.

Veebimajakas on väike pilt veebilehel või meililistis, mis võimaldab meil otsustada, kas olete tutvunud teatud sisu või e-kirjaga või mitte.

Hädatarvilikud küpsised. Need küpsised on esmatähtsad selleks, et meie Sait toimiks ja Te saaksite sellel ringi liikuda ning selle võimalusi kasutada. Ilma nende esma tarvilike küpsisteta, ei pruugi me olla võimelised pakkuma kindlaid teenuseid ja võimalusi ning meie Sait ei funktsioneeri nii sujuvalt nagu me sooviksime.

Sellel Saidil leiduvad hädatarvilikud küpsised võivad sisaldada:

Küpsis Kirjeldus Domeen
woocommerce_cart_hash Salvestab kodeeritud stringi, mis esindab WooCommerce’i ostukorvi sisu polti.ee
_icl_current_language Sisaldab lehe kasutaja praegust keelt polti.ee
wordfence_verifiedHuman Kaitseb saiti pahatahtlike rünnakute eest polti.ee
wp_woocommerce_session_e21d9b9fef97b45a4957a581638942c5 Küpsis sisaldab teavet kliendi identifitseerimise ja seansi aegumise aja kohta. Külastajatele on see juhuslikult genereeritud krüptograafiliselt tugev ID. polti.ee
woocommerce_items_in_cart Salvestab ostukorvis olevad tooted polti.ee
wfvt_ See on küpsis, mis on sisselogitud kasutajate jaoks polti.ee
wpml_referer_url See küpsis lisatakse iga kord kui lehte külastate. Saate muuta lehekülje keelt ja kui see küpsis ei ole lisatud siis võite saada vale informatsiooni polti.ee
gridcookie Lehe saidil oleva teema küpsis, mida kasutatatakse veebi disainimiseks. polti.ee

Jõudlusküpsised. Jõudlusküpsised, mida vahel kutsutakse ka analüütilisteks küpsisteks, koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas Te Saiti kasutate ja võimaldavad meil parandada lehekülje toimimist. Näiteks on jõudlusküpsised suutelised näitama meile seda, kuidas Te meie Saiti kasutate, ja parandama seda, kuidas Sait toimib. Näiteks näitavad jõudlusküpsised meile seda, millised on kõige enam külastatud leheküljed meie Saidil, millised on üldised Saidi kasutamise mustrid ja samuti on meil tänu küpsistele võimalik märgata võimalikke raskuseid, mis Teil Saidi kasutamisel esinevad ning näha seda, kas reklaam on efektiivne või mitte.

Sellel Saidil leiduvad jõudlusküpsised võivad sisaldada järgnevat:

Küpsis Kirjeldus Domeen
_ga, _gid, _gat Küpsiste komplekt teabe kogumiseks ja statistika koostamiseks veebisaitide kasutamise kohta ilma isiklike andmete esitamiseta üksikute külastajate kohta polti.ee
_zlcmid See küpsis tagab kliendiga live’s suhtlemise funktsionaalsuse. polti.ee

Kuidas Polti neid tehnoloogiaid kasutab?

AUTENTIFITSEERIMINE JA NAVIGATSIOON

Iga kord, kui logite sisse oma Polti kontole, luuakse seansiküpsis, mis võimaldab teil jääda sisse logida kõigil saidi lehtedel; need küpsised on ostuprotsessi haldamiseks hädavajalikud.

Isegi anonüümseid külastajaid jälgib seansiküpsis, mis võimaldab meil näiteks lugeda, mitu kasutajat külastas meie saiti, kui kaua nad jäid ja millistele lehtedele nad kõige enam meeldisid. See teave aitab meil meie veebisaiti pidevalt täiustada ja aja jooksul parandada lehe arengut, et saaksime rahuldada kasutajate ootusi.

Seansi küpsised ei kogu isikuandmeid ja need kustutatakse sirvimisseansi lõpus või brauseri sulgemisel.

STATISTIKA JA TEADUSUURINGUD

Küpsised võimaldavad meil mõista, kuidas külastajad kasutavad meie teenuseid ja milliseid funktsioone või sisu kasutajad on eriti hinnatud. Näiteks küpsised võivad meile anda teavet selle kohta, kui palju kasutajaid on külastanud konkreetse toote lehel või milliseid märksõnu nad seal sinna jõudmiseks kasutasid.

Teatud teabe kogumiseks, näiteks navigatsiooni statistika jaoks kasutab meie veebisait Google Analyticsi. Google Analyticsi abil loodud küpsiste kohta lisateabe saamiseks lugege ametlikke dokumente siit.

REKLAAM

Polti võib kasutada küpsiseid ja veebimajakaid, et hinnata näiteks kvaliteetset sisu pakkuvate reklaamide ja infolehtede toimivust ja efektiivsust.

Keelake või kustutage küpsised

Enamiku veebibrauserite seadeid saate muuta selleks, et küpsiseid enam ei aksepteeritaks või neid ei lubataks. Kuigi mõnede meie teenuste küpsised ei ole nõutavad, siis nende täieliku deaktiveerimise korral ei pruugi Polti veebisaidid korralikult töötada.

Samuti saate kustutada oma seadmesse juba salvestatud küpsised.

Lugege küpsiste haldamise juhiseid Internet Exploreris

Lugege Firefoxi küpsiste haldamise juhiseid

Lugege Google Chrome’i küpsiste haldamise juhiseid

Lugege Safari küpsiste haldamise juhiseid